Bộ máy tổ chức

30-09-2020 07:27

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

                                 Họ và tên: Nguyễn Chu Việt
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0386684701
   Họ và tên: Nguyễn Tiến Lượng
 Năm sinh: 1978
 Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0949051090

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                                        Họ và tên: Nguyễn Chu Việt
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0386684701
   Họ và tên: Nguyễn Đức Nhuận
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND, 
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0976909970

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                        Họ và tên: Trần Thị Mỹ Hà
 Năm sinh: 1980
 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại di động: 0988.496.159
  Họ và tên: Hoàng Văn Dương
 Năm sinh: 1975
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0985.343.656

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

                              Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng
 Năm sinh: 1977
Chức vụ: Công chức văn phòng - thống kê 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0979.254.707

 

2. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

                          Họ và tên: Nguyễn Văn Đắc
 Năm sinh: 1961
Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0989911384

 

3. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

                            Họ và tên: Bùi Thị Thủy
 Năm sinh: 1975
Chức vụ: Công chức Tài chính-Kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0967.102.220
  Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
 Năm sinh: 1985
Chức vụ: Công chức Tài chính – kế toán
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0977363195

 

4. VĂN HÓA XÃ HỘI

                           Họ và tên: Đỗ Thị Lan Hương
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Điện thoại di động: 0984662818
  Họ và tên: Hoàng Thị Dậu
 Năm sinh: 1981
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Điện thoại di động: 0987692750

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

                              Họ và tên: Trần Thị Thu Hường
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động:  0379573433
  Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
 Năm sinh: 1981
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0947006533

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

                                   Họ và tên: Hoàng Văn Tâm
 Năm sinh: 1979
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
   Họ và tên: Nguyễn Phi Hùng
 Năm sinh: 1981
 Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0949051084

 

7. CÔNG AN XÃ

                                   Họ và tên: Vũ Trung Hiếu
 Năm sinh: 1986
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0974471888
  Họ và tên: Đào Xuân Hùng
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0981838556 

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ

1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

                                        Họ và tên: Mạc Thanh Phương
 Năm sinh: 1983
 Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ,
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0972459283
   Họ và tên: Phạm Thị Hoa
 Năm sinh: 1978
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UB.MTTQ
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: ...
 Điện thoại di động: 0981430908

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                                       Họ và tên: Mạc Văn Cao
 Năm sinh: 1987
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCSHCM
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0988068618
   Họ và tên: Ôn Văn Sự
 Năm sinh: 1995
 Chức vụ: Phó Bí thư 
 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
 Trình độ lý luận chính trị: 
 Điện thoại di động:  0985353817

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

                                  Họ và tên: Lê Thị Thiện
 Năm sinh: 1974
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0356618032
                                   Họ và tên: Nguyễn Thúy Ngân
 Năm sinh: 1964
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Sơ cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động: 0989390714

 

4. HỘI NÔNG DÂN

                                     Họ và tên: Trần Văn Nam
 Năm sinh: 1986
Chức vụ:  Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0989925889
  Họ và tên: Vũ Xuân Hùng
 Năm sinh: 1965
Chức vụ: Phó Chủ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại DĐ: 0983363173

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

                            Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
 Năm sinh: 1949
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0962403983
  Họ và tên: Đặng Quốc Đạt
 Năm sinh: 1967
 Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 

VI. CÁC TỔ CHỨC ĐẶC THÙ

1. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Họ và tên: Nguyễn Kim Hào
 Năm sinh: 19
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động: 0986373545
2. HỘI KHUYẾN HỌC Họ và tên: Phan Văn Điển
 Năm sinh: 1958
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động: 0377828754
3. HỘI CỰU TNXP

Họ và tên: Phạm Văn Thắng

 Chức vụ: Chủ tịch Hội

 Điện thoại di động: 0385976782

4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ  Họ và tên: Phạm Thị Hoa
 Năm sinh:1978
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Điện thoại di động: 0388170265

5. HỘI NẠN NHÂN DA

CAM/DIOXIN

 Họ và tên: Đỗ Hồng
 Năm sinh: 1947
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  0383984812

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                  Họ và tên: Đào Thị Minh
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Linh Sơn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0986516820 
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
 Năm sinh: 1968
 Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Linh Sơn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  0977010968
  Họ và tên: Khúc Lan Anh
 Năm sinh: 1975
 Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Linh Sơn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0383107666 
                                            Họ và tên: Ôn Văn Sinh
 Năm sinh: 1969
 Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Linh Sơn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0962618666

 

VIII. TRẠM Y TẾ

                          Họ và tên: Đỗ Xuân Tỉnh
 Năm sinh: 1962
 Chức vụ: Trưởng Trạm y tế xã Linh Sơn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0984091619

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3330

Tổng truy cập: 2341

XÃ LINH SƠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Mỹ Hà - Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Linh Sơn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0988496159
  • linhson@thainguyencity.gov.vn